ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ട്രോഫി

യുവ തലമുറയുടെ കായിക ക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുക, കായിക മേഖലകളിൽ കഴിവും താല്പര്യവും ള്ളവർക്ക് ആവശ്യമായ മാർഗ നിർദേശങ്ങളും മറ്റു പരിശീലനങ്ങളും നൽകുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻ നിർത്തിയാണ് സംഘടന സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ചത്.