പൊന്നോത്സവ്

സാംസ്കാരിക സമിതിയുടെ കീഴിൽ രണ്ടു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടത്തുന്ന കലാമാമാങ്കമാണ് പൊന്നോത്സവ് . അവസാനമായി 2018 ൽ ദുബായിൽ വെച്ച് നടന്ന പോന്നോത്സവിൽ നിന്നും