സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ

യുവ തലമുറയുടെ കായിക ക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുക, കായിക മേഖലകളിൽ കഴിവും താല്പര്യവും ള്ളവർക്ക് ആവശ്യമായ മാർഗ നിർദേശങ്ങളും മറ്റു പരിശീലനങ്ങളും നൽകുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻ നിർത്തിയാണ് സംഘടന സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ചത്.

നാടിന്റെ നന്മയിൽ നിങ്ങളും
പങ്കാളിയാവുക

ഞങ്ങളോടൊപ്പം കൈകൾ കോർക്കുവാൻ താഴെ കാണുന്ന ബട്ടൺ വഴി അപേക്ഷ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക.

Conatct Us
+91 75588 33350