കുടുംബ സംഗമം

വർഷം തോറും നടത്തിവരാറുള്ള കുടുംബ സംഗമം 2019 ൽ ആദിദേയരായവർ അബുദാബി ഘടകം ആയിരുന്നു ... കെ എഫ് സി പാർക്കിൽ നടന്ന ഈ സംഗമത്തിൽ മുന്നൂറിലധികം മെമ്പർമാർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു